Deklaracja dostępności Szkoły Policealnej w Ełku

Szkoła Policealna w Ełku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Policealnej w Ełku.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Policealna w Ełku, ul. Karola Augusta Bahrkego 2B, 19-300 Ełk

Szkoła Poliealna ma siedzibę w jednym budynku.

Bydynek ma trzy kondygnacje oraz pomieszczenia piwniczne.

Przed wejściem do budynku są schody o wysokości 1,8 m oraz szerokości 2,3 m ( stopni) z poręczą, wysokość stopnia 0,18 m.

Osoby mające trudności z pokonaniem tej przeszkody powinny poprosić telefonicznie o asystenta - nr telefonu 87 610 39 40.

Sekretariat i dyrekcja znajdują się na parterze.

Na parterze i pierszym piętrze znajdują się pomieszczenia dydaktyczne.

Na piętrze drugim zlokalizowana jest biblioteka i pracownia komputerowa.

Wewnątrz budynku i na zewnątrz nie ma wind i podjazdów.