+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

Terapeuta zajęciowy

Kierunek o dwuletnim cyklu kształcenia prowadzony w systemie dziennym. Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności w

KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONEJ W ZAWODZIE:

Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej;

Po zakończeniu edukacji absolwenci potrafią:

 • nawiązywać i podtrzymywać kontakt psychoterapeutyczny z pacjentem i jego rodziną,
 • uzyskać informacje o podopiecznym na podstawie dokumentacji medycznej, wywiadu środowiskowego oraz innej dostępnej dokumentacji,
 • rozpoznawać i diagnozować potrzeby bio-psycho-społeczne podopiecznego,
 • planować indywidualne i grupowe programy działań terapeutycznych dostosowane do potrzeb pacjenta,
 • organizować działania w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego,
 • prowadzić różne formy oddziaływania terapeutycznego: zajęcia warsztatowe, świetlicowe, kulturalno-oświatowe i artystyczne, ćwiczenia z zakresu wychowania fizycznego (rekreacyjne, sportowe),
 • motywować podopiecznego do rozwijania zainteresowań w celu podwyższenia kompetencji społecznych,
 • nauczać pacjentów posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym,
 • kształtować umiejętności samodzielnego życia,
 • prowadzić obserwację reakcji organizmu pacjenta na terapię zajęciową i przekazywać jej wyniki osobie kierującej terapią,
 • współdziałać z zespołem prowadzącym rehabilitację chorego,
 • zachować tajemnicę w zakresie rozpoznania i metod leczenia wobec chorego i rodziny chorego,
 • dokumentować, monitorować i oceniać przebieg procesu terapeutycznego,
 • przestrzegać przepisów bhp, obowiązujących przy określonych rodzajach zajęć oraz przepisów ppoż., w celu zapewnienia choremu maksymalnego bezpieczeństwa,
 • posługiwać się zawodowym językiem angielskim.

Szkoła zapewnia słuchaczom praktyki zawodowe w zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych, oddziałach rehabilitacyjnych oraz warsztatach terapii zajęciowej.

Potencjalne miejsca pracy:

 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • domy pomocy społecznej,
 • świetlice środowiskowe,
 • środowiskowe domy samopomocy,
 • oddziały szpitalne,
 • szkoły specjalne,
 • hospicja.