+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

Opiekun medyczny

Ełcki „Medyk”
kształci słuchaczy
w zawodzie opiekuna medycznego 
od 2008
r.

Kwalifikacja:

Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Kształcenie:

 • nauka trwa 1,5 roku;

 • godziny kształcenia dostosowane są również do osób pracujących;

 • kończąc naukę słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły;

 • po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie słuchacze otrzymują dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży.

 

Zapewniamy każdemu słuchaczowi zestaw podręczników o wartości ponad 500 zł:

 1. Szwałkiewicz E. – „Opiekun medyczny w praktyce”
 2. Małek E. I in – „Opiekun medyczny 532102 : kwalifikacja : Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej : egzamin zawodowy : zestawy testów i zadań praktycznych”
 3. Rychlik A. i in. – „Opiekun medyczny. Nowe umiejętności”,
 4. Ciechaniewicz W. i in. – „Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne, domięśniowe i dożylne”
 5. Talarska D. – „Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi”,
 6. Kędziora Kornatowska K. – Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku” ”,
 7. Wołynka S. – „Pielęgniarstwo ogólne”,
 8. Austin D. i in. – „English for nurses”
 9. Nowicka M. – „Englisch for medical professions”.

i inne publikacje dostępne w bibliotece szkolnej.

Egzamin zawodowy:


Słuchacze przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły. Szkoła ma status ośrodka egzaminacyjnego.

 

Szkoła Policealna im. Mikołaja Kopernika w Ełku, jest jednostką publiczną. Nauka w szkole jest bezpłatna, matura nie jest wymagana i nie ma limitu wiekowego.

Oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich, którzy pragną zdobyć atrakcyjny i przyszłościowy zawód oraz dobrze przygotować się do egzaminu i przyszłej pracy.

Dajemy wszystkim możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu. Nie ma ograniczeń wieku słuchaczy ani egzaminów wstępnych. W szkole panuje przyjazna atmosfera.

Zapewniamy pełną realizację podstawy programowej oraz dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Zajęcia prowadzą czynne zawodowo pielęgniarki i kompetentni nauczyciele.

Dysponujemy profesjonalnymi i dobrze wyposażonymi pracowniami. Kształcenie praktyczne odbywa się już w I semestrze.

Słuchacze naszej szkoły mają dostęp do bezpłatnych materiałów i substancji do ćwiczeń, literatury fachowej.

Zapewniamy bezpłatne praktyki zawodowe.

Gwarantujemy bezpłatną naukę języka angielskiego zawodowego i języka migowego.

Zapewniamy udział w atrakcyjnych szkoleniach kierunkowych.

 

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY:

 • oddziały szpitalne,
 • zakłady opiekuńczo – lecznicze,
 • ośrodki pomocy społecznej,
 • środowiskowe domy pomocy,
 • hospicja,
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
 • indywidualna opieka w domu pacjenta.

 

Organ prowadzący: 
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Kontakt: 
Szkoła Policealna im. Mikołaja Kopernika w Ełku
os. Konieczki ul. K. Bahrkego 2B, tel. 87 610 39 40